Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην «Κοινωνική Πολιτική και την Κοινωνική Εργασία».Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τεκμηριωμένες ειδικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες προσεγγίσεις και την έρευνα στο χώρο των γνωστικών πεδίων Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Εργασίας. Έμφαση δίνεται στην προαγωγή της διεπιστημονικής και συγκριτικής έρευνας σε θέματα κοινωνικής μεταρρύθμισης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και σε θέματα παρέμβασης για την ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών και των νέων στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τις φυσικές, πολιτισμικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες τους, και για την ευημερία των ίδιων και των οικογενειών τους.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία» στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
1. Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων
2. Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση.

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί:
στην κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας στην Εκπαίδευση πτυχιούχοι Κοινωνικής Εργασίας Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
στην κατεύθυνση της Κοινωνικής Πολιτικής – Διαχείρισης Κοινωνικών Προγραμμάτων πτυχιούχοι Τμημάτων κοινωνι- κών επιστημών, οικονομικών, νομικών, πολιτικών, παιδαγω- γικών και επιστημών υγείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμά- των της αλλοδαπής, καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ' έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια του είναι σε τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ενώ για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 2.000 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90. Υπάρχουν δύο (2) διδακτικά εξάμηνα (1 Οκτωβρίου έως μέσα Φεβρουαρίου/μέσα Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου κάθε έτους), στα οποία προστίθεται ένα τρίτο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας, που ολοκληρώνεται ως τη λήξη του ημερολογιακού έτους, ενώ για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι πέντε (5) εξάμηνα. Η δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται κατά τρόπο συμπυκνωμένο, τρεις ή τέσσερις φορές ανά εξάμηνο (κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα) και θα συμπληρώνεται από διαδικτυακή σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση και προσωπική επίβλεψη της εκπόνησης των διπλωματικών εργασιών.

Back to Top