Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ: Master of Business Administration)

Αντικείμενο - Σκοπός

Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται σε διεθνείς ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προδιαγραφές προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν λεπτομερή γνώση σε τομείς της διοίκησης των επιχειρήσεων και των οικονομικών.Oι επιλογές που δίνονται μέσω του προγράμματος επιτρέπουν στους φοιτητές να εντρυφήσουν στην χρήση συγκεκριμένων μεθοδολογικών εργαλείων μέσω πραγματικών περιπτωσιολογικών μελετών για την κατανόηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων των επιχειρήσεων.
Το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος οικονομικών επιστημών του ΔΠΘ και η συνεχής συνεργασία διδασκόντων - φοιτητών καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας, αναπτύσσει την ικανότητα των φοιτητών να λαμβάνουν διοικητικές αποφάσεις, να εμβαθύνουν στον τομέα της εργασίας τους ή της επαγγελματικής τους στοχοθέτησης, αλλά και να ενισχύουν τις δεξιότητες τους στην διοίκηση των επιχειρήσεων και των οργανισμών τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MBA: Master of Business Administration) με εξής κατευθύνσεις:
α) Γενική Διοίκηση (General Management)
β) Χρηματοοικονομικά (Finance)
γ) Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις (International Business)
δ) Marketing
ε) Μεταφορές και Ναυτιλία (Transportation & Shipping).

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) κατ' έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 5.000 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε μαθήματα κορμού και σε μαθήματα επιλογής/κατεύθυνσης. Οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πρώτου επιπέδου πρέπει να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους συνολικά δεκατρία (13) μαθήματα. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική ή/και η αγγλική γλώσσα. Η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Έχοντας εκπληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα των τριών πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές εκπονούν στο Δ' εξάμηνο σπουδών διπλωματική εργασία σχετική με την εξειδίκευσή τους υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση της κάθε εργασίας πραγματοποιείται από τον επιβλέποντα καθηγητή και από δύο επιπλέον μέλη ΔΕΠ του Π.Μ.Σ. του Δ.Π.Θ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημανθεί ότι αξιόλογες διπλωματικές εργασίες φοιτητών έχουν παρουσιασθεί επιτυχώς σε διεθνή συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Back to Top