Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί:
α) στην ανάπτυξη της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιστημονικής εξειδίκευσης στα νομικά, οικονομικά, ιστορικά και πολιτικά ζητήματα, που σχετίζονται με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη,
β) στην απόκτηση εμπειρίας εκ μέρους των νέων επιστημόνων στα θέματα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης των σχετικών αντικειμένων,
γ) στην ανάπτυξη της έρευνας πάνω σε νομικά, οικονομικά, ιστορικά και πολιτικά θέματα που αναφέρονται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης γνώσης και την προετοιμασία του αναγκαίου επιστημονικού προσωπικού για τη υποστήριξη της διείσδυσης και της δραστηριοποίησης στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που αποτελεί την ευρύτερη ενδοχώρα για την Ελλάδα. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, σεμιναρίων και διαλέξεων καθώς και την εκπόνηση Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης» με τις εξής κατευθύνσεις:
α) Κατεύθυνση Νομικής
β) Κατεύθυνση Οικονομίας
γ) Κατεύθυνση Ιστορίας.

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικών, Οικονομικών Σχολών, Τμημάτων Ιστορίας και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Διοίκησης και Οικονομίας και άλλων τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε σαράντα (40) κατ' έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 4.000 Ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Επί του συνόλου των αναγκαίων για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) το 60% θα πρέπει να αντιστοιχεί σε μαθήματα της κύριας κατεύθυνσης, στην οποία επιλέγουν να ενταχθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, και το 40% θα πρέπει να αντιστοιχεί σε μαθήματα εκ των λοιπών κατευθύνσεων. Στο τελευταίο εξάμηνο συγγράφεται και υποστηρίζεται παράλληλα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται η ελληνική. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση.

Back to Top