Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο

Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο» αποσκοπεί στην ανάπτυξη της μεταπτυχιακής έρευνας και διδασκαλίας και την απόκτηση αντίστοιχης εμπειρίας στα ως άνω αντικείμενα και ειδικότερα στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε αναβαθμισμένες, υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές, στην προώθηση της επιστήμης και της έρευνας, στην υποστήριξη νέων εξειδικευμένων επιστημόνων και στην πρόσληψη φοιτητών και από χώρες της αλλοδαπής.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο» με τις εξής κατευθύνσεις:
α) Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας.
β) Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου.

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε εκατό (100) κατ' έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα..

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 3.000 Ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 60. Στο τελευταίο εξάμηνο συγγράφεται και υποστηρίζεται παράλληλα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται η ελληνική.

Back to Top