Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας

Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας» αποσκοπεί στην ανάπτυξη της μεταπτυχιακής έρευνας, της διδασκαλίας, της απόκτησης αντίστοιχης εμπειρίας στα ως άνω αντικείμενα και ειδικότερα στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε αναβαθμισμένες, υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές, στην προώθηση της επιστήμης και της έρευνας, στην ανάδειξη και υποστήριξη νέων εξειδικευμένων επιστημόνων στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας καθώς και στην υποδοχή μεταπτυχιακών φοιτητών της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε πενήντα (50) κατ' έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 3.000 Ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 60. Στο τελευταίο εξάμηνο συγγράφεται Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία και υποστηρίζεται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και πάντως εντός διαστήματος έξι (6) μηνών. Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται η ελληνική. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατόν να ορισθεί ως γλώσσα διδασκαλίας και άλλη γλώσσα και να διαφοροποιείται σε επίπεδο μαθήματος.

Back to Top