Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με πέντε (5) κατευθύνσεις

Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αποσκοπεί στην εξειδικευμένη σε βάθος μόρφωση των πτυχιούχων νομικών, στην εμβάθυνση δηλαδή και εξειδίκευσή τους σε βασικές επιμέρους επιστημονικές κατευθύνεις της νομικής επιστήμης και στη σε βάθος επιστημονική έρευνα.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:
Ι. Κατεύθυνση Ιδιωτικού Δικαίου με τις εξής ειδικεύσεις:
α) Αστικού Δικαίου
β) Αστικού Δικονομικού Δικαίου
γ) Ιστορίας του Δικαίου
ΙΙ. Κατεύθυνση Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου με τις εξής ειδικεύσεις:
α) Δικαίου της Επιχείρησης
β) Οικονομικού Δικαίου
γ) Κοινωνικού Δικαίου
ΙΙΙ. Κατεύθυνση Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών με τις εξής ειδικεύσεις:
α) Ποινικού Δικαίου
β) Ποινικής Δικονομίας
γ) Εγκληματολογικών Επιστημών
ΙV. Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης με τις εξής ειδικεύσεις:
α) Συνταγματικού Δικαίου
β) Διοικητικού Δικαίου
γ) Φορολογικού Δικαίου
V. Κατεύθυνση Διεθνών Σπουδών με τις εξής ειδικεύσεις:
α) Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
β) Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου
γ) Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε διακόσιους πενήντα (250) κατ' έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Δεν απαιτείται καταβολή διδάκτρων.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. οφείλουν να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν τρία μαθήματα για κάθε εξάμηνο σπουδών, εκ των οποίων το ένα αποκλειστικά από την ομάδα των κυρίων επιστημονικών αντικειμένων. Στο τελευταίο εξάμηνο συγγράφεται παράλληλα και υποστηρίζεται μεταπτυχιακή εργασία. Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται η ελληνική.

Back to Top