Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Ανθρώπινη Αναπαραγωγή

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στο θέμα της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας. Σκοποί του προγράμματος είναι: (α) Η σε βάθος κατάρτιση των συμμετεχόντων με όλες τις επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και εξοικείωση με την πρακτική αντιμετώπιση ζευγαριών με προβλήματα υπογονιμότητας. (β) Να βοηθήσει στη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στο γνωστικό αντικείμενο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής που θα συμβάλλει στη βελτίωση των υπηρεσιών παροχής υγείας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας (Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Μοριακής Βιολογίας Γενετικής, Κτηνιατρικής), Σχολών Θετικών Επιστημών (Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιοχημείας, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας), Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) κατ΄ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 3.000 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και εργαστήρια, όπως αυτά κατανέμονται στα δύο εξάμηνα σπουδών (Α΄, Β΄). Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ανατίθεται στο Β΄εξάμηνο σπουδών και ολοκληρώνεται στο τέλος του εξαμήνου με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε 60. Η γλώσσα του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική, ενώ κάποια από τα μαθήματα μπορεί να γίνονται στην αγγλική, εάν υπάρχουν ξένοι προσκεκλημένοι ομιλητές.

Back to Top