Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Κλινική Χειρουργική Ανατομία

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο της Κλινικής - Χειρουργικής Ανατομίας. Σκοποί του προγράμματος είναι:
1. Η κατάρτιση – εξειδίκευση νέων ικανών και αποτελεσματικών επιστημόνων στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία. Η προσέγγιση από μεθοδολογική και ερευνητική οπτική της εφαρμογής της Ανατομίας του ανθρώπου στα κλινικά μοντέλα και τις χειρουργικές τεχνικές και η ανάπτυξη νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων, καθώς και χειρουργικών τεχνικών πάνω σε πτωματικό υλικό και χειρουργικά μοντέλα.
2. Η σύγκριση των νέων χειρουργικών τεχνικών με τις παλαιότερες ήδη χρησιμοποιούμενες χειρουργικές τεχνικές, η οποία θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος σε μεταπτυχιακό επίπεδο και της ιατρικής κλινικής πράξης. Επιπλέον θα έρθουν σε επαφή με τις ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές (MISS) που υπάρχουν ανά ανατομική περιοχή.
3. Η κάλυψη του κενού μεταξύ των προπτυχιακών σπουδών και της λήψης των χειρουργικών και κλινικών ειδικοτήτων, όπου η ενασχόληση των επιστημόνων πάνω σε πτωματικά και πειραματικά μοντέλα θεωρείται απαραίτητη.
4. Η ανάδειξη της λειτουργικής απεικόνισης της δομής των διαφόρων οργάνων και ιστών τόσο των φυσιολογικών, όσο και των παθολογικών οντοτήτων, που έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή της δομής και της μορφολογίας τους, όπως εμφανίζονται με διάφορες απεικονιστικές, μακροσκοπικές και μικροσκοπικές μεθόδους.
5. Η εκπαίδευση των νέων επιστημόνων ιατρών (χειρουργικών, παθολογικών και λοιπών ειδικοτήτων) πάνω στην ερευνητική μεθοδολογία, την καλλιέργεια και προαγωγή της εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας, ώστε να αποτελέσει προστάδιο της ακαδημαϊκής τους σταδιοδρομίας. Η συνεχόμενη χρήση των διαδικτυακών βιβλιοθηκών και των βάσεων δεδομένων που ουσιαστικά συμβάλλουν στην επιστημονική διαδικασία και στην αναζήτηση της γνώσης θα δώσει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει ότι η περαιτέρω επιστημονική του κατάρτιση, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με το περιεχόμενο της κλινικής και χειρουργικής ανατομίας.
6. Η παροχή του γνωστικού υπόβαθρου στους συμμετέχοντες μεταπτυχιακούς φοιτητές, για την εξοικείωση με τα ανατομικά στοιχεία και τις ανατομικές δομές, που είναι δυσδιάκριτες κατά την ώρα του χειρουργείου και της κλινικής πράξης.
7. Η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στο σύστημα υγείας.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Κλινική – Χειρουργική Ανατομία».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας (Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιολογικών εφαρμογών και τεχνολογιών, Νοσηλευτικής) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ΄ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 3.000 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα, όπως αυτά κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα, καθώς και η επιτυχής εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή η υλοποίηση πρακτικής άσκησης στο τρίτο εξάμηνο. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται με μεθόδους δια ζώσης και εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω σύγχρονων συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και περιλαμβάνει διαλέξεις, εισηγήσεις, εργαστήρια, σεμινάρια, κλινική άσκηση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μέθοδο εκπαίδευσης η οποία κατά την κρίση των διδασκόντων θα συμβάλλει στην αρτιότερη εκπαίδευση και κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών. Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται η ελληνική. Αναλυτικά το Πρόγραμμα Μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Βασικές αρχές – Εισαγωγή στην Κλινική – Χειρουργική Ανατομία
2. Κλινική – Χειρουργική Ανατομία του Θώρακα
3. Κλινική – Χειρουργική Ανατομία του ΄Ανω άκρου
4. Κλινική – Χειρουργική της Κεφαλής και του Τραχήλου
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
5. Κλινική – Χειρουργική Ανατομία της Ράχης
6. Κλινική – Χειρουργική Ανατομία της Κοιλίας
7. Κλινική – Χειρουργική Ανατομία της Πυέλου
8. Κλινική – Χειρουργική Ανατομία του Κάτω άκρου
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) ή Πρακτική άσκηση.
Β΄ εξαμήνου. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία είναι πρωτότυπη, θεωρητική, εργαστηριακή, υπολογιστική ή βιβλιογραφική μελέτη, ενώ η υποστήριξή της γίνεται ενώπιον εξεταστικής επιτροπής μετά το πέρας του Γ΄ εξαμήνου και τα αποτελέσματά της παρουσιάζονται σε ειδικό σύγγραμμα.

Back to Top