Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, πρακτική άσκηση και εκπαίδευση στο θέμα των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (Α.Ε.Ε.). Σκοποί του προγράμματος είναι: (α) Η κατάρτιση - εξειδίκευση στην αιτιολογία, κλινική εικόνα, εργαστηριακή διερεύνηση, αντιμετώπιση, πρόληψη και αποκατάσταση των ασθενών με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. (β) Να παρέχει εφόδια στους συμμετέχοντες μεταπτυχιακούς φοιτητές, ώστε να εξοικειωθούν στη διαχείριση των ασθενών με Α.Ε.Ε. από την οξεία φάση έως την χρόνια διαδικασία της αποκατάστασης. (γ) Να βοηθήσει στη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στην ολιστική διαχείριση των Α.Ε.Ε. με τις σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις σε επίπεδο οικογένειας αλλά και του συστήματος υγείας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, φαρμακοποιούς, βιολόγους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στα «Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής και Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. νοσηλευτικής, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ΄ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 3.600 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και εργαστήρια, όπως αυτά κατανέμονται στα τέσσερα εξάμηνα σπουδών (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄). Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ανατίθεται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών και ολοκληρώνεται στο τέλος του Δ΄ εξαμήνου. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε 120.

Back to Top