Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Ιατρική του Ύπνου

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στην Ιατρική του Ύπνου. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα των διαταραχών του Ύπνου και να εξοπλίσει τους φοιτητές με δεξιότητες για τη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση διαταραχών του ύπνου.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Ιατρική του Ύπνου».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων και Νοσηλευτικής των Τ.Ε.Ι.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ' ανώτατο όριο στους 25 κατ' έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 3.000 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα και τα εργαστήρια, τα οποία κατανέμονται στα δυο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α' και Β'). Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με 30 Π.Μ., ενώ το θέμα δύναται να ορισθεί στο τέλος του Β' εξαμήνου σπουδών. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90.

Back to Top