Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στην Ιατρική Απεικόνιση του Οπτικού Συστήματος. Σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι: α) να δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα της ιατρικής απεικόνισης στο οπτικό σύστημα και τον οφθαλμό ειδικότερα, β) να εξοπλίσει τους φοιτητές με δεξιότητες που θα τις χρησιμοποιούν ως εργαλεία για να μπορούν να σχεδιάζουν και να εκτελούν προγράμματα για τον προ-συμπτωματικό έλεγχο, διάγνωση και παρακολούθηση οφθαλμικών και συστηματικών νόσων, γ) να δημιουργήσει επαγγελματίες που θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν ή να διαμορφώσουν πολιτικές ολιστικής διαχείρισης νοσημάτων με σημαντική κοινωνική και οικονομική επίπτωση στη χώρα μας.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) με τίτλο «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, των Σχολών Επιστημών Υγείας, των σχολών Θετικών Επιστημών καθώς και των Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι των τμημάτων των Τ.Ε.Ι.: α) Οπτικής και Οπτομετρίας β) Ιατρικών Εργαστηρίων γ) Νοσηλευτικής.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. κατ’έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους (30) τριάντα φοιτητές ετησίως.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι 4 εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 4.500 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα και τα εργαστήρια, τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄, Β΄ και Γ΄). Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο Δ΄ εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με 30 Π.Μ., ενώ το θέμα δύναται να ορισθεί στο τέλος του Γ' εξαμήνου σπουδών. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.

Back to Top