Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Κοινωνική Ψυχιατρική

Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση στην Κοινωνική Ψυχιατρική. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε κλινικούς, όπως ιατρούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές και λογοθεραπευτές, και μη κλινικούς που εργάζονται σε τομείς καίριους για την ψυχική υγεία, όπως εκπαιδευτικούς και διοικητικά στελέχη νοσοκομείων.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην Κοινωνική Ψυχιατρική.

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Για το Μ.Δ.Ε γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και T.E.I. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο και τον σκοπό του παρόντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο στους (40) σαράντα φοιτητές κατ΄έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 3.000 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, η Πρακτική άσκηση και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως εξής: Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα, όπως αυτά κατανέμονται στα τέσσερα εξάμηνα σπουδών. Το σύνολο των ΠΜ που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120) και κάθε μονάδα αντιστοιχεί σε 25-30 περίπου ώρες απασχόλησης του φοιτητή.

Back to Top