Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Ενδο-ουρολογία

Αντικείμενο - Σκοπός

H μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στην Ενδο-ουρολογία. Σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι: (α) η κατάρτιση - εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής της Ενδο-ουρολογίας, όπως η Ενδοσκοπική χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων της ουρήθρας - προστάτου - ουροδόχου κύστεως - ουρητήρων νεφρών. (β) η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Ενδο-ουρολογία».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνω- ρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) κατ’ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 3.000 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. περιλαμβάνει κύκλο θεωρητικών μαθημάτων, κύκλο πρακτικής εκπαίδευσης και κύκλο εκπαίδευσης και εξάσκησης σε θέματα έρευνας. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε 60.

Back to Top