Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Ρινολογία - Ρινοχειρουργική

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στη Ρινολογία - Ρινοχειρουργική. Σκοποί του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι: α) η κατάρτιση - εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής της Ρινολογίας-Ρινοχειρουργικής, όπως η Ενδοσκοπική Χειρουργική, η αντιμετώπιση των παθήσεων της ρινός, των διαταραχών του ύπνου, των διαταραχών όσφρησης και γεύσης, β) η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Ρινολογία - Ρινοχειρουργική».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που κατέχουν τίτλο ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας ή τουλάχιστον έχουν ένα χρόνο Γενικής Χειρουργικής και ένα χρόνο ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε είκοσι (20) κατ' έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 5.000 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120). Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και να εκπονήσουν επιτυχώς ερευνητική διπλωματική εργασία. Με πρόταση της Ε.Δ.Ε. και έγκριση της Συγκλήτου (Σ.Ε.Σ) του Δ.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Πατρών μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και των τίτλων των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων. Η γλώσσα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων και συγγραφής της μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική.

Back to Top