Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης στη Χειρουργική Επιστήμη και Πρακτική

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και η πρακτική εκπαίδευση στις Χειρουργικές παθήσεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Σκοπός του Π.Μ.Σ. αυτού είναι η εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής, καθώς και η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης. Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει ειδικευμένους και ειδικευόμενους Ιατρούς Χειρουργικών ειδικοτήτων στις βασικές αρχές της Χειρουργικής, καθώς και να τους εξειδικεύει σε συγκεκριμένες χειρουργικές επεμβάσεις της επιλογής τους. Η μερικής απασχόλησης φύση του, έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει στους σπουδαστές να ταιριάζουν τη μελέτη τους γύρω από τις Χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες θα ήθελαν να εξειδικευθούν. Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου προγράμματος έγινε με στόχο να αναδείξει τις ανάγκες για εκπαίδευση στην πράξη των νέων ειδικών χειρουργών. Πέραν της διδασκαλίας περι- λαμβάνεται ικανό τμήμα εργασίας εντός του πειραματικού χειρουργείου όπου αναδεικνύονται τεχνικές επί ζώων και γνώση νέων τεχνολογιών καθώς επίσης και εκπαίδευση σε χειρουργικούς προσομοιωτές. Η εκπαίδευση αυτή καταλαμβάνει το ένα τρίτο (1/3) του προγράμματος και αφορά χειρουργικές επεμβάσεις κατά ειδικότητα και τούτο διότι είναι φανερό ότι η εκπαίδευση σε προσομοιωτές λίαν συντόμως θα εγκατασταθεί ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής εγχειρητικής διαδικασίας που σήμερα απουσιάζει από το curriculum της εκπαίδευσης των ειδικευομένων.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών εκπαίδευσης στη Χειρουργική επιστήμη και πρακτική (MSc in Surgical Science (education) and Practice».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο στους είκοσι (20) κατ' έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Θα οριστούν με την έναρξη του Προγράμματος.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, όπως αυτά κατανέμονται στα δύο εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε 60.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χειρουργική επιστήμη και πρακτική είναι υπό διαδικασία έναρξης

Back to Top