Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Αγγειακή Προσπέλαση σε Ασθενείς με Νεφρική Ανεπάρκεια Τελικού Σταδίου

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι η σε βάθος εκπαίδευση, έρευνα και η πρακτική άσκηση στις αρχές δημιουργίας, παρακολούθησης και διόρθωσης των Αγγειακών Προσπελάσεων. Σκοπός του Π.Μ.Σ. αυτού είναι η ενημέρωση και η εξειδίκευση των πτυχιούχων στις ιδιαιτερότητες του προεγχειρητικού σχεδιασμού και της επιλογής της κατάλληλης μεθόδου προσπέλασης και διά βίου παρακολούθησης και τυχόν διόρθωσης της τελευταίας σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Τα προβλήματα της αγγειακής προσπέλασης αποτελούν την κύρια αιτία νοσηρότητας και νοσηλείας σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Αγγειακή Προσπέλαση σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Νοσηλευτικής.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Θα οριστούν με την έναρξη του Προγράμματος.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, όπως αυτά κατανέμονται στα δύο εξάμηνα σπουδών (Α', Β'). Κάθε φοιτητής εκπονεί διπλωματική εργασία στο Β' εξάμηνο. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε 60. Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει διαλέξεις από έδρας, διαδραστικές συζητήσεις περιπτώσεων, σεμινάρια βιβλιογραφικής διερεύνησης και ανάλυσης (journal club), πρακτική άσκηση και τη συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας.

Back to Top