Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Επανορθωτική Χειρουργική Ισχίου και Γόνατος

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι η εις βάθος εκπαίδευση και γνώση, η έρευνα και η πρακτική άσκηση στις αρχές και μεθόδους της επανορθωτικής χειρουργικής των παθήσεων του ισχίου και του γόνατος. Σκοπός του Π.Μ.Σ. αυτού είναι η ενημέρωση και η εξειδίκευση των πτυχιούχων στις ιδιαιτερότητες της διάγνωσης, του προεγχειρητικού σχεδιασμού και της επιλογής της χειρουργικής μεθόδου και του κατάλληλου εμφυτεύματος για την αντιμετώπιση των παθήσεων του ισχίου και του γόνατος, καθόσον οι παθήσεις των συγκεκριμένων αρθρώσεων αποτελούν την κύρια αιτία κινητικής αναπηρίας του μυοσκελετικού συστήματος στους ενήλικες.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επανορθωτική Χειρουργική Ισχίου και Γόνατος».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσιοθεραπείας Τ.Ε.Ι.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ' έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 2.000 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, όπως αυτά κατανέμονται στα τρία εξάμηνα σπουδών (Α΄, Β΄, Γ΄). Στο Α΄ και Γ΄ εξάμηνο σπουδών κάθε φοιτητής υποχρεούται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση και στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών εκπονεί διπλωματική εργασία. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε 90. Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει διαλέξεις από έδρας, διαδραστικές συζητήσεις περιπτώσεων, σεμινάρια βιβλιογραφικής ενημέρωσης (journal club), πρακτική άσκηση στις χειρουργικές προσπελάσεις στο Ανατομείο, ενεργό συμμετοχή στις χειρουργικές επεμβάσεις στις αίθουσες χειρουργείων και τη συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας.

Back to Top