Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας

Αντικείμενο - Σκοπός

Eίναι η κατάρτιση ικανών πτυχιούχων να συμμετέχουν στην υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στο χώρο δράσης και σε όλα τα εργασιακά πεδία και ειδικότητες. Ειδικότερα, να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα της υγείας σε συνάρτηση με την εργασία, τον εργασιακό χώρο και τη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον. Να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες που θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν και να διαμορφώνουν πολιτικές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας στη χώρα μας, να αναπτύσσουν προγράμματα σε όλα τα επίπεδα, να αξιολογούν τα προβλήματα των εργαζομένων, να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα και μέσα και να εξουδετερώνουν νοσογόνους παράγοντες. Να συμβάλει στην κατάρτιση όσων ασκούν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας, καθώς και να συμβάλει στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων και των ειδικευμένων ιατρών στην Ιατρική της Εργασίας.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Υποψήφιοι Εισαγωγής: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Χημείας, Φυσικής, Γεωπονίας - Δασολογίας, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Γεωλογίας, Παιδαγωγικών, Στατιστικής, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Νομικής, Οικονομικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Δημόσιας Υγιεινής, Νοσηλευτικής, Φυσιοθεραπείας, Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, Επισκεπτών Υγείας και Μηχανικών των Τ.Ε.Ι., καθώς και άλλων Τμημάτων συναφούς ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ.. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) κατ’ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 4.000 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, σε συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις και συγγραφή Διπλωματικής εργασίας.

Back to Top