Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Προγεννητικός Έλεγχος - Αντισύλληψη - Τοκετός

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι η κατάρτιση και εφαρμογή σύγχρονων εξεταστικών και διαγνωστικών μεθόδων που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα του Προγεννητικού Ελέγχου Αντισύλληψης - Τοκετού με την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης κλινικής έρευνας. Σκοπός του Π.Μ.Σ. αυτού είναι η διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει τρεις κύκλους μαθημάτων - εκπαίδευσης με ομοιογενή και ισοβαρή κατανομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου τους: Κύκλο θεωρητικών μαθημάτων και σεμιναρίων, Κύκλο πρακτικής εκπαίδευσης και εξάσκησης, Πρακτική εκπαίδευση και εξάσκηση στην κλινική έρευνα.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) με τίτλο «Προγεννητικός Έλεγχος - Αντισύλληψη - Τοκετός».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε. Ι. Μαιευτικής.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ΄ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 2.500 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, όπως αυτά κατανέμονται στα τέσσερα εξάμηνα σπουδών (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄). Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε 120.

Back to Top