Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων - Παγκρέατος

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στη Χειρουργική και τις παθήσεις Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος. Σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι: α) Η κατάρτιση – εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής όπως η Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος. β) Η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων - Παγκρέατος».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Iατρικής Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αντιστοίχων ιδρυμάτων της αλλοδαπής που κατέχουν ικανοποιητική εμπειρία στη χειρουργική και έχουν ενδιαφέρον στη Χειρουργική Ήπατος - Χοληφόρων – Παγκρέατος.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε σαράντα δύο (42) κατ΄ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι δύο (2) εξάμηνα (ένα ακαδημαϊκό έτος.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 3.000 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση τουλάχιστον 90% του θεωρητικού και πρακτικού κύκλου εκπαίδευσης για κάθε συνάντηση ξεχωριστά, η επιτυχής γραπτή εξέταση σε ύλη που βασίζεται στη Χειρουργική και Παθολογία παθήσεων του ήπατος, των χοληφόρων και του παγκρέατος. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται, αφού ολοκληρωθούν και οι τρεις θεωρητικοί και πρακτικοί κύκλοι σπουδών και σε περίοδο που θα αποφασίσει και θα ανακοινώσει η Σ.Ε. Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας γίνεται μετά το τέλος του δευτέρου εξαμήνου. Ο ορισμός του θέματος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, γίνεται από τον Επιβλέποντα Μεταπτυχιακής Διατριβής (Ε.Μ.Δ.), υποβάλλεται προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. και έπειτα ανακοινώνεται στο φοιτητή. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) του Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 60.

Back to Top