Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

«Λοιμώδη Νοσήματα- Διεθνής Ιατρική:Από το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη» (Infectious Diseases- International Medicine:From Bench to Bedside)

Αντικείμενο - Σκοπός

Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Επιστήμες Υγείας και συγκεκριμένα η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο πεδίο των Λοιμωδών Νοσημάτων και της Διεθνούς Ιατρικής. Η διδασκαλία θα περιλαμβάνει εκτός από τη θεωρία και πρακτική εφαρμογή Κλινικο-Εργαστηριακών και Σύγχρονων Μοριακών Τεχνολογιών για μια ολοκληρωμένη κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση στη διάγνωση και αντιμετώπιση των Λοιμωδών Νοσημάτων.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Λοιμώδη Νοσήματα - Διεθνής Ιατρική: από το εργαστήριο στην κλινική πράξη» ("Infectious Diseases - International Medicine: from bench to bedside").

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και άλλων συναφών βιοϊατρικών πεδίων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) κατ’ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 3.000 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 16 υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου σπουδών, η παρακολούθηση ενός κύκλου σεμιναρίων του 3ου εξαμήνου, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του 3ου εξαμήνου.

Back to Top