Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

'Ασκηση και Ποιότητα Ζωής

Αντικείμενο - Σκοπός

1. Η επιστήμη του αθλητισμού που αναφέρεται στην ανάπτυξη, οργάνωση και καθοδήγηση μεθόδων και τεχνικών για τη βελτίωση της απόδοσης αθλητών ή/και ομάδων υψηλών προδιαγραφών και αγωνιστικών απαιτήσεων
2. Η επιστήμη της άσκησης που αναφέρεται στην άσκηση για την πρόληψη παθήσεων, την προαγωγή της υγείας, την αποκατάσταση προβλημάτων υγείας και γενικότερα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής διαφόρων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
3. Η επιστήμη της φυσικής αγωγής που αναφέρεται στη σχολική φυσική αγωγή, στην αθλητική και ολυμπιακή παιδεία και στην αγωγή υγείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
4. Η επιστήμη της φυσικής δραστηριότητας και αναψυχής που αναφέρονται στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, στην ψυχική ευεξία και γενικότερα στην ποιότητα ζωής των πολιτών.
5. Η επιστήμη της οργάνωσης - διοίκησης που αναφέρεται στη διοίκηση αθλητικών οργανισμών και στην οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων και εκδηλώσεων.
6. Η επιστήμη του χορού που αναφέρεται στην τεχνική, στη διδακτική και στη μορφολογία του χορού.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «'Ασκηση και Ποιότητα Ζωής» με τις εξής έξι (6) κατευθύνσεις:
α) Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης
β) Παιδαγωγική και Δημιουργική Μάθηση
γ) Πρόληψη – Παρέμβαση - Αποκατάσταση
δ) Οργάνωση Φυσικής Δραστηριότητας και Αθλητισμού Αναψυχής
ε) Οργάνωση Αθλητικών και Κοινωνικών Εκδηλώσεων
στ) Ελληνικοί και Διεθνείς Χοροί.

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τ.Ε.Φ.Α.Α. και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εκατόν πενήντα (150) κατ’ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 2.500 ευρώ σε τέσσερις (4) δόσεις στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, η πρώτη (1) δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο Πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε μαθήματα κορμού και σε μαθήματα κατεύθυνσης. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει και να παρακολουθήσει τρία (3) μαθήματα κορμού στο Α' εξάμηνο, από το σύνολο των παρακάτω έξι προσφερόμενων μαθημάτων. Επίσης, σε κάθε κατεύθυνση, κάθε φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει και να παρακολουθήσει οκτώ (8) μαθήματα κατεύθυνσης, εκ των οποίων τέσσερα (4) στο Β΄ και τέσσερα (4) στο Γ΄ εξάμηνο, από το σύνολο των έντεκα προσφερόμενων μαθημάτων, ανά κατεύθυνση.
Επιπλέον, στο Δ' εξάμηνο, κάθε φοιτητής, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, υποχρεούται να υλοποιήσει πρακτική άσκηση, με τη μορφή μαθητείας και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (διατριβή).

Διδασκαλία των μαθημάτων

Εντατική φοίτηση, διδασκαλία από απόσταση με τη χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών εκπαίδευσης. Η γλώσσα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων και συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (διατριβής) είναι η ελληνική ή/και η αγγλική.
Είναι δυνατή η συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας σε άλλη επίσημη γλώσσα, μετά από αίτηση του φοιτητή και σχετική απόφαση της Γ.Σ. της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, με ευρεία περίληψη και στην ελληνική γλώσσα.
Το πρόγραμμα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Back to Top