Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Λειτουργική Διαχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους

Αντικείμενο - Σκοπός

H μεταπτυχιακή διδασκαλία μέσω διεπιστημονικών προσεγγίσεων και η πρακτική εκπαίδευση στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης και άλλων συναφών παρεμβάσεων για την πρόληψη και αποκατάσταση μυοσκελετικών τραυματισμών αθλητών και αθλουμένων τόσο οξέων όσο και χρόνιων.
Το παρόν Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάδειξη, υποστήριξη και εις βάθος κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων για τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής, επιστημονικής ερευνητικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο χώρο της πρόληψης και αποκατάστασης τραυματισμών.
Το εν λόγω Π.Μ.Σ. έχει σχεδιαστεί, ώστε να παρέχει εξειδικευμένη γνώση σχετικά με την επιστήμη της άσκησης για την πρόληψη και αποκατάσταση των μυοσκελετικών τραυματισμών αθλητών και αθλουμένων, διαμέσου ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας, χρησιμοποιώντας σύγχρονες διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις και μεθόδους εκπαίδευσης.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Λειτουργική διαχείριση τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών και Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και άλλων Σχολών ή Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) κατ' έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 2.500 ευρώ σε τρεις (3) δόσεις στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, η πρώτη (1) δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο Πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των προσφερόμενων μαθημάτων, όπως αυτά κατανέμονται στα δύο πρώτα (Α' και Β') εξάμηνα, καθώς και η συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ή η υλοποίηση Πρακτικής άσκησης στο τελευταίο (Γ΄) εξάμηνο σπουδών. Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων καθώς και της συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η ελληνική. Είναι δυνατόν να οριστεί και άλλη γλώσσα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και να διαφοροποιείται και σε επίπεδο μαθήματος.

ΔΔιδασκαλία των μαθημάτων

Εντατική φοίτηση, διδασκαλία από απόσταση με τη χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών εκπαίδευσης.

Back to Top