Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία (The Technologies of Environmental Legislation)

Αντικείμενο - Σκοπός

Στόχος του προγράμματος είναι να μεταδώσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο σε πτυχιούχους θεωρητικών σχολών, οι οποίοι κατά την εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων αντιμετωπίζουν θέματα που άπτονται της εφαρμογής της σχετικής με την προστασία του περιβάλλοντος - σε κάθε έκφανση αυτού - νομοθεσίας και κατ' επέκταση να συμβάλει στην κατανόηση των αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ τεχνόσφαιρας, οικόσφαιρας και απαιτήσεων της νομοθεσίας. Για την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας απαιτείται βέβαια η εφαρμογή τεχνολογιών, οι οποίες αποτελούν το κατ' εξοχήν αντικείμενο των τεχνοκρατών και οι οποίες αναφέρονται σε ευρύ φάσμα φυσικών χημικών και βιοχημικών διεργασιών. Ως εκ τούτου, αναγκαία είναι η εξοικείωση εκ μέρους της ομάδας στόχου με την αντίστοιχη τεχνική ορολογία, με το φυσικό περιεχόμενο (την εκφρασιμότητα) των όρων, ορίων και προδιαγραφών και τις διαθέσιμες τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν για την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συνιστώσα.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία» (The Technologies of Environmental Legislation).

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικών Σχολών, Σχολών Κοινωνικών Επιστημών, Σχολών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ' ανώτατο όριο στους σαράντα (40) κατ΄ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 3.000 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του τίτλου ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει οκτώ (8) μαθήματα. Μετά την επιτυχή εξέταση των μαθημάτων θα μπορεί ο φοιτητής να εκπονήσει διπλωματική εργασία. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε .απαιτείται: α) επιτυχής εξέταση στα οκτώ μαθήματα και β) η συγγραφή και εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας, η οποία πραγματοποιείται κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών. Κάθε εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.). Το σύνολο των Π.Μ. που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90 Π.Μ.). Υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας στα αγγλικά, εφόσον στα συγκεκριμένα μαθήματα υπάρχουν αλλοδαποί μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Back to Top