Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη (Environmental Engineering and Science)

Αντικείμενο - Σκοπός

Η οργάνωση και λειτουργία μεταπτυχιακών σπουδών που αφορούν στην περιβαλλοντική μηχανική, τεχνολογία και επιστήμη. Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι: (1) Η εμβάθυνση στη διεπιστημονική γνώση και στην πρακτική της περιβαλλοντικής μηχανικής και επιστήμης. (2) Η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στα γνωστικά αντικείμενα (ειδικές κατευθύνσεις) του Π.Μ.Σ. (3) Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να στελεχώσουν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας στον κρατικό και ιδιωτικό τομέα, οι οποίες απαιτούν γνώσεις για την έρευνα και τη διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» (Environmental Engineering and Science) στις εξής κατευθύνσεις:
α) Κλιματική αλλαγή και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
β) Τεχνολογία και διαχείριση αποβλήτων και υδατικών πόρων με εξειδικεύσεις:
1. Τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων
2. Οικολογικής μηχανικής και υδατικών πόρων
γ) Περιβαλλοντικός/ενεργειακός σχεδιασμός και εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια και οικισμούς.

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Γεωπονικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και άλλων Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο στους σαράντα (40) κατ΄ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 2.250 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του τίτλου ορίζονται ως εξής: Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α) η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα, β) η υποχρεωτική παρακολούθηση του Σεμιναρίου και του μαθήματος «Μέθοδοι έρευνας και συγγραφής επιστημονικών εργασιών» και γ) η συγγραφή και εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας, η οποία πραγματοποιείται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών. Κάθε εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.). Το σύνολο των Π.Μ. που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90 Π.Μ.). Υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας στα αγγλικά, εφόσον στα συγκεκριμένα μαθήματα υπάρχουν αλλοδαποί μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Back to Top