Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας μέσα από την υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε τομείς αιχμής εξειδικευμένων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της Τεχνολογίας, της Επιστήμης και της Έρευνας και μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα παραμένουν δημιουργικοί και παραγωγικοί σε ένα περιβάλλον ταχύτατα αναπτυσσόμενης τεχνολογίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από διαδικασίες συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης στις κύριες γνωστικές περιοχές που παρέχει το Π.Μ.Σ. στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών, που είναι (α) Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Κίνησης, Πυρηνική Τεχνολογία, Ενεργειακή Οικονομία, Ήπιες Μορφές Ενέργειας και Εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών, (β) Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Μίκρο - και Νάνο - ηλεκτρονική, Τεχνολογία Υλικών, Αυτόματος Έλεγχος, Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα, Δίκτυα Υπολογιστών, (γ) Τηλεπικοινωνίες, Ενσύρματες και Ασύρματες Ζεύξεις, Κεραίες, Μικροκύματα, Οπτικές Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα Επικοινωνιών, Δορυφορικές Τηλεπικοινωνίες και Διαστημική Ηλεκτροδυναμική και (δ) Τεχνολογίες Λογισμικού, Ανάπτυξη Εφαρμογών και Πληροφορική.
Επίσης, στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η προετοιμασία ικανών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για τη Βιομηχανία, τα ερευνητικά ιδρύματα και τα Πανεπιστήμια και η διάχυση της γνώσης και της έρευνας σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), στις εξής κατευθύνσεις:
α) Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής
β) Τεχνολογίες Συστημάτων και Δικτύων Επικοινωνιών
γ) Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών.

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι όλων των Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) κατ’ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Δεν απαιτείται καταβολή διδάκτρων.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση τίτλου Μ.Δ.Ε. είναι 90. Το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση - ειδίκευσης. Όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι ισοδύναμα και αντιστοιχούν σε (7,5) ΕCTS. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει οκτώ (8) μαθήματα: από τέσσερα (4) μαθήματα σε κάθε εξάμηνο για τα πρώτα δύο εξάμηνα, ενώ το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της «Μεταπτυχιακής Διατριβής (Μ.Δ.)». Από το συνολικό αριθμό των μαθημάτων τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα θα πρέπει να ανήκουν στην Κατεύθυνση Ειδίκευσής του και τα υπόλοιπα στις άλλες Κατευθύνσεις. Συνολικά ο υποψήφιος για το Μ.Δ.Ε. πρέπει να συγκεντρώσει 90 ECTS (Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες) ως εξής: εξήντα (60) ECTS από τα οκτώ (8) Μεταπτυχιακά Μαθήματα (8x7,5=60 ECTS) και τριάντα (30) ECTS από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής.

Back to Top