Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων (Systems Engineering and Management)

Αντικείμενο - Σκοπός

Του Διαπανεπιστημιακού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή σε κλάδους της Οργάνωσης και Διοίκησης Τεχνικών Συστημάτων.
Σκοποί του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
(α) η εξειδίκευση Διπλωματούχων Μηχανικών ή Πτυχιούχων άλλων ομοταγών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων κατεύθυνσης Θετικών και Οικονομικών σπουδών στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων με τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και νομική διάσταση, ώστε να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της χώρας καθώς και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής.
(β) η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης με την εκπόνηση Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης και Διδακτορικών Διατριβών.

Απονέμει

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων» με τις εξής κατευθύνσεις:
α) Διοίκηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
β) Διοίκηση Συστημάτων Κατασκευών, Υποδομών και Μεταφορών
γ) Διοίκηση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων.

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι όλων των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών και Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένο.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ’ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ενώ για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι πέντε (5) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 1.950 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90.

Back to Top