Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Αντικείμενο - Σκοπός

Του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή των Μαθηματικών στην επιστήμη και την τεχνολογία. Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση και η επιστημονική κατάρτιση αποφοίτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων Θετικής, Τεχνολογικής, Οικονομικής και Διοικητικής κατεύθυνσης με μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε η σύνθεσή τους να οδηγεί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση επιστημονικών και τεχνολογικών προβλημάτων, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και καλύπτοντας επαρκώς τις αυξανόμενες ανάγκες του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Εφαρμοσμένα μαθηματικά

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων Τ.Ε.Ι. θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ' έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 1.500 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες ECTS. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Κάθε μάθημα ισοδυναμεί με (7,5) πιστωτικές μονάδες ECTS. Η μεταπτυχιακή εργασία ισοδυναμεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS.

Back to Top