Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον

Αντικείμενο - Σκοπός

Η υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση, έρευνα, πρακτική εφαρμογή, κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής, καθώς και η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης σε σύγχρονους τομείς της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού, προσανατολισμένους στις νεότερες εξελίξεις, στον ευρύτερο χώρο της Υδραυλικής Μηχανικής και Περιβάλλοντος, Πολιτικού Μηχανικού. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία άριστων εκπαιδευομένων επιστημόνων, οι οποίοι θα στηρίξουν τη χώρα στις διεθνείς εξελίξεις και θα διεισδύσουν σε νέους κλάδους της επιστήμης που καλύπτονται από το Π.Μ.Σ.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον» με τις εξής κατευθύνσεις:
α) Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον
β) Έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
γ) Παράκτια και Λιμενικά Έργα
δ) Υδροενεργειακή Μηχανική.

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι όλων των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών των Πολυτεχνείων, πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών Επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ’ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι ένα έτος. Ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και στη θερινή περίοδο (εντατικό πρόγραμμα).

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 1.200 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 75. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα, αλλά είναι δυνατή η συνολική ή μερική διάρθρωση των σπουδών στην αγγλική γλώσσα. Για τη διδασκαλία των μαθημάτων μπορούν να χρησιμοποιούνται μέθοδοι δια ζώσης διδασκαλίας, συστήματα και διαδικτυακές εφαρμογές τηλεκπαίδευσης, εντατικά μαθήματα και όποια άλλη μέθοδος κριθεί ως κατάλληλη, για την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η διδασκαλία κάθε μαθήματος διαρκεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και αντιστοιχεί σε έξι (6) ECTS. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε δέκα (10), συνολικώς, μαθήματα, εκ των οποίων πέντε (5) είναι υποχρεωτικά. Τα υπόλοιπα πέντε (5) επιλέγονται υποχρεωτικά από μία και μόνη συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διατριβή, η οποία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) ECTS. H γλώσσα συγγραφής της είναι η ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις η αγγλική.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Στα θέματα που καλύπτονται στο Π.Μ.Σ. συμπεριλαμβάνονται συλλογή και επεξεργασία λυμάτων με κλασικά και καινοτόμα, φυσικά και τεχνητά συστήματα, επεξεργασία πόσιμου νερού, οικο-υδρολογικά χαρακτηριστικά υδατικών συστημάτων, νέες προσεγγίσεις στην αποκατάσταση και διαχείριση υδατικών οικοσυστημάτων, αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης και μέτρα μετριασμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αντιμετωπίζονται, από θεωρητική και πρακτική άποψη, προβλήματα ολοκληρωμένου υδρολογικού σχεδιασμού λεκανών απορροής και ταμιευτήρων, αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, μεταφοράς φερτών υλών σε λεκάνες απορροής, υπόγειας υδραυλικής και γεωθερμίας, με κλασικά και σύγχρονα μαθηματικά εργαλεία, με συμπερίληψη των ακραίων φαινομένων (πλημμύρας και ξηρασίας) καθώς και μέτρα μετριασμού της τρωτότητας των υδατικών συστημάτων σε ακραία φαινόμενα. Αναπτύσσονται διεπιστημονικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, ένα σύνολο έργων, μέτρων, κανονιστικών διατάξεων και συμφωνιών για τη διαμόρφωση της αρμονικής σχέσης μεταξύ κέντρων κατανάλωσης, υδατικών πόρων και περιβάλλοντος στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στις βασικές αρχές σχεδιασμού και μελέτης λιμενικών έργων και έργων προστασίας της ακτής δίνει έμφαση στις μεθόδους αριθμητικής προσομοίωσης. Η υπολογιστική ανάλυση υδραυλικής μηχανικής εφαρμόζεται σε θέματα σταθερής και ασταθούς πολυδιάστατης ροής και μεταφοράς μάζας σε κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς, σε βιο-ιατρικά συστήματα, σε υδροηλεκτρικά έργα, αντιμετωπίζοντας το νερό και ως ενερ- γειακό πόρο με πολλαπλά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, και σε έργα αιολικής ενέργειας.
Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. αναπτύσσουν τεχνικές και δεξιότητες σχετικές με το σχεδιασμό και υλοποίηση υδραυλικών, υδροενεργειακών, λιμενικών και παράκτιων έργων και έργων διαχείρισης υδατικών πόρων, την εφαρμογή νέων μεθοδολογικών εργαλείων βασιζόμενοι στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι φοιτητές λαμβάνουν διακριτά, ανταγωνιστικά εφόδια στους τομείς της ακαδημαϊκής έρευνας και της αγοράς εργασίας.

Back to Top