Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Σύγχρονα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Αντικείμενο - Σκοπός

Eίναι η υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση, έρευνα, κατάρτιση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων σε σύγχρονους τομείς της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού, προσανατολισμένους στις νεότερες εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία άριστων εκπαιδευομένων επιστημόνων, οι οποίοι θα στηρίξουν τη χώρα στις διεθνείς εξελίξεις και θα διεισδύσουν σε νέους κλάδους της επιστήμης που καλύπτονται από το Π.Μ.Σ.
Αναλυτικότερα σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:
α) Η μεταφορά γνώσης και η απόκτηση δεξιοτήτων i) στη χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τον έλεγχο των υφισταμένων κατασκευών με ή χωρίς βλάβες, ii) στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ελέγχων, iii) στο σχεδιασμό των αναγκαίων επεμβάσεων και iv) στην αποκατάσταση βλαβών που προκύπτουν από σεισμικές ή περιβαλλοντικές δράσεις στα τεχνικά έργα με χρήση νέων υλικών και τεχνολογιών,
β) Η εμβάθυνση στις σύγχρονες αντιλήψεις σχεδιασμού κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, η εφαρμογή των νέων κανονισμών σκυροδέματος και αντισεισμικού, καθώς και των προδιαγραφών και διατάξεων των σχετικών με τις νέες τεχνολογίες και τη διάβρωση.
γ) Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται διεθνώς στο πεδίο αυτό της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού.
δ) Η μεγιστοποίηση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία της πληροφορικής για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.
ε) Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών και προβλημάτων μεγάλων τεχνικών έργων της χώρας τα οποία έχουν σχέση με τη χρήση νέων, ειδικών τεχνολογιών στο σχεδιασμό κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος.
στ) Η εμβάθυνση και η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Σύγχρονα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα» με τις εξής κατευθύνσεις:
(α) Δομικά Έργα με Έμφαση στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό
(β) Τεχνολογία Σκυροδέματος και Επισκευές Δομικών Έργων
(γ) Σχεδιασμός Δομικών Έργων και Περιβάλλον.

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Διπλωματούχοι Μηχανικοί συγγενούς ειδικότητας, πτυχιούχοι συναφούς γνωστικού αντικειμένου Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ' έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 1.200 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90. Η διδασκαλία κάθε μαθήματος διαρκεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και αντιστοιχεί σε έξι (6) ECTS. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε δέκα (10) συνολικώς μαθήματα, εκ των οποίων τα 5 επιλέγονται κατά το 1ο εξάμηνο από κοινή κατεύθυνση σπουδών και τα υπόλοιπα 5 επιλέγονται υποχρεωτικά κατά το 2ο εξάμηνο, από μία και μόνη συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών. Επιπλέον κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα δίμηνο εισαγωγικό σεμινάριο σε θέματα σχεδιασμού στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα, αλλά είναι δυνατή η συνολική ή μερική διάρθρωση των σπουδών στην αγγλική ή/και γερμανική γλώσσα. Για τη διδασκαλία των μαθημάτων μπορούν να χρησιμοποιούνται μέθοδοι δια ζώσης διδασκαλίας, συστήματα και διαδικτυακές εφαρμογές τηλεκπαίδευσης, εντατικά μαθήματα και όποια άλλη μέθοδος κριθεί ως κατάλληλη, για την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διατριβή, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ECTS. Η γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διατριβής είναι η ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις η αγγλική.

Back to Top