Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι η εξειδίκευση επιστημόνων στην Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, προκειμένου να κατανοούν τις πολιτισμικές και κοινωνικές διεργασίες, διά των οποίων λαμβάνουν χώρα αλλαγές που σχετίζονται με το περιβάλλον, με σκοπό να είναι ικανοί να προωθήσουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές στρατηγικές για την αειφόρο περιβαλλοντική διαχείριση και διάδοση της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης, στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση είτε σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις και οργανώσεις. Συναφώς, η εμπλοκή τους στη σχετική ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα συνιστά κεντρικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ` ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ανά έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 1.740 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών, το καθένα εκ των οποίων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον δεκατρείς (13) εκπαιδευτικές εβδομάδες. Στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο κατανέμονται εξ ημισείας οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα. Το τρίτο και το τέταρτο εξάμηνο σπουδών διατίθενται στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, πρακτικής άσκησης και στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το Πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον θερινούς κύκλους διαλέξεων και σεμιναριακών μαθημάτων, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις και εφαρμογές. Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι μικτή και συνίσταται σε: α) διά ζώσης διδασκαλία, διάρκειας επτά (7) εκπαιδευτικών εβδομάδων και β) σε εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε (120) και κατανέμεται σε (30) μονάδες ανά εξάμηνο.

Back to Top