Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή σε τομείς της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, καθώς και της 'Ατυπης, μη Τυπικής και Τυπικής Εκπαίδευσης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Σκοπός του είναι: α) η εξειδίκευση Πτυχιούχων των Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Πτυχιούχων άλλων ομοταγών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων θεωρητικής και θετικής κατεύθυνσης, με εκπαιδευτικό προσανατολισμό, στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές κατάρτισης και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών με σκοπό να συμβάλλουν αποτελεσματικά, μέσα από καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων πολυπολιτισμικών ομάδων, ώστε να αξιοποιούν με επάρκεια τα διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης (άτυπα, μη τυπικά και τυπικά) στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, στους Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της χώρας, καθώς και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής, β) η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» στις κατευθύνσεις:
Α. «΄Ατυπες, μη Τυπικές και Τυπικές Μορφές Εκπαίδευσης»
Β. «Εκπαίδευση στην Διαπολιτισμική Ετοιμότητα».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας, Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμημάτων Κοινωνιολογίας,Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Διοίκησης, Τμημάτων Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Τμημάτων Μουσικών και Θεατρικών Σπουδών, Τμημάτων Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Ιστορίας, Εθνολογίας, Εθνογραφίας και Καλών Τεχνών, Τμημάτων Περιβάλλοντος και Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Πληροφορικής) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο στους είκοσι οκτώ (28) φοιτητές κατ'έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 2.500 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα, τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξά- μηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Συγκεκριμένα στο Α΄ Εξάμηνο αντιστοιχούν τέσσερα (4) μαθήματα: Τρία (3) μαθήματα κορμού, κοινά για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και των δύο κατευ- θύνσεων, και ένα (1) από τα 2 κατ'επιλογήν υποχρεωτικά. Στο Β΄ Εξάμηνο αντιστοιχούν πέντε (5) μαθήματα κατεύθυνσης (Α΄ και Β΄): Τρία (3) μαθήματα υποχρεωτικά (Υ) και δύο (2) επιλογής (Ε) από τα (3) τρία προσφερόμενα. Επίσης, απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των σεμιναρίων, διαλέξεων, βιωματικών εργαστηρίων και της Μεταπτυχιακής Πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών. Τέλος απαιτείται η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, η οποία πραγματοποιείται στο Δ΄ εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με 30 Π.Μ. Το θέμα της είναι δυνατόν να ορισθεί στην αρχή του Γ΄ εξαμήνου σπουδών. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.

Back to Top