Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Ετερότητα και Παιδαγωγική του Θεάτρου

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι να καλλιεργεί και να προάγει την Παιδαγωγική Επιστήμη με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα διασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά ζητήματα και προβλήματα των Επιστημών Αγωγής.Αυτό απαιτεί συνεχείς δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στις κύριες γνωστικές περιοχές του δασκάλου και παιδαγωγού: α) διδασκαλία σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, β) έρευνα σε θέματα Επιστημών Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και γ) υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Ετερότητα και Παιδαγωγική του Θεάτρου» (Diversity and Theatre Pedagogy / Drama Μ.Α.).

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Σχολών που υπηρετούν Παιδαγωγικές, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) κατ’ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 2.800 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει 12 συνολικά μαθήματα στα 3 πρώτα εξάμηνα σπουδών (σύνολο 90 ECTS). Στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών και με την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των 90 μονάδων ECTS θα πρέπει να συγγράψει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία της οποίας οι μονάδες ECTS ορίζονται σε 30.

Back to Top