Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Επιστήμες της Αγωγής: Πολιτισμική Ετερότητα και Εκπαίδευση

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι η επαγγελματική και επιστημονική ενδυνάμωση και ανάπτυξη πτυχιούχων διαφόρων ειδικοτήτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Το εν λόγω Π.Μ.Σ., υιοθετώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση, επιχειρεί να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους οι διαφορετικές επιστημονικές παραδόσεις μελετούν και κατασκευάζουν το ζήτημα της πολιτισμικής ετερότητας, καθώς και τους τρόπους τους οποίους προτείνουν για τη διαχείριση του.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Επιστήμες της Αγωγής: Πολιτισμική ετερότητα και εκπαίδευση».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων, καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ΄ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 3.000 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συστηματική παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση 8 (οκτώ) μαθημάτων, τα οποία κατανέμονται εξίσου στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών, ενώ για το τρίτο εξάμηνο απαιτείται η επιτυχής υλοποίηση της Πρακτικής άσκησης Επαγγελματικής Ανάπτυξης και η εκπόνηση και παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης. Κάθε μάθημα διδάσκεται κατ' ελάχιστο δώδεκα (12) εβδομάδες. Η Πρακτική άσκηση Επαγγελματικής Ανάπτυξης αποσκοπεί στην καλλιέργεια πολιτισμικής ενημερότητας σε ποικίλες επαγγελματικές ομάδες και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Η παρέμβαση στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, στη συνέχεια, αποσκοπεί στην καλλιέργεια της πολιτισμικής ενημερότητας σε μαθητές ή σε ενήλικες επιμορφούμενους. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90 και κατανέμονται σε 30 ανά εξάμηνο. Στα υποχρεωτικά μαθήματα αντιστοιχούν 8 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και στα μαθήματα επιλογής 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ στην Πρακτική άσκηση Επαγγελματικής Ανάπτυξης αντιστοιχούν 10 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και στη Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης 20 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι μικτή και συνίσταται σε: α) διά ζώσης διδασκαλία και β) σε εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν δύναται να υπερβαίνει το 30% της συνολικής διδασκαλίας.

Back to Top