Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Cultural Sociology (Κοινωνιολογία του Πολιτισμού)

Αντικείμενο - Σκοπός

Το παρόν Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σκοπεύει στην προαγωγή και μετάδοση της επιστημονικής γνώσης για την κάλυψη κοινωνικών,εκπαιδευτικών,ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών. Οι στόχοι του συνάδουν με τους σκοπούς και τους στόχους του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και με τη γενικότερη αποστολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την προώθηση της έρευνας, των μεταπτυχιακών σπουδών, της συνεργασίας με το επιστημονικό δυναμικό Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής και για τον περιορισμό της διαρροής των νέων Ελλήνων επιστημόνων προς το εξωτερικό.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης M.A. (Master of Arts) με τίτλο "Cultural Sociology". (Η ελληνόφωνη αντιστοίχιση του τίτλου σπουδών είναι «Κοινωνιολογία του Πολιτισμού)».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) κατ’ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Μ.Α. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 2.800 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει 12 συνολικά μαθήματα στα 3 πρώτα εξάμηνα σπουδών (σύνολο 90 ECTS). Στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών και με την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των 90 μονάδων ECTS θα πρέπει να συγγράψει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, της οποίας οι μονάδες ECTS ορίζονται σε 30.

Back to Top