Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Στελέχη Eκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της Παιδαγωγικής, η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων δασκάλων και παιδαγωγών στην ανάπτυξη και χρήση μεθόδων και τεχνικών για την επίλυση με άμεσο και αξιόπιστο τρόπο των προβλημάτων στις Επιστήμες της Αγωγής. Επίσης,να καλλιεργεί και να προάγει την Παιδαγωγική Επιστήμη με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά ζητήματα Παιδαγωγικής και στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει. Αυτό απαιτεί συνεχείς δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στις κύριες γνωστικές περιοχές του δασκάλου και παιδαγωγού: α) διδασκαλία σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, β) έρευνα σε θέματα παιδαγωγικής επιστήμης και των υπολοίπων Επιστημών Αγωγής, γ) οργάνωση και παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, το Π.Τ.Δ.Ε. συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και παρέχει υπηρεσίες ειδικού συμβούλου.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ’ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 3.000 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής), την Πρακτική άσκηση Επαγγελματικής Ανάπτυξης και την εκπόνηση και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης.

Back to Top