Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στις ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης

Αντικείμενο - Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυνση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα που σχετίζονται αφενός μεν με την Ειδική Αγωγή και την Παιδαγωγική της ένταξης - όπως ορίζονται από την επιστημονική κοινότητα και την κείμενη εθνική νομοθεσία - και αφετέρου με τις Τεχνολογικές Εφαρμογές των Επιστημών της Τεχνολογίας και της Πληροφορίας που διευκολύνουν την ένταξη και την εκπαίδευση των παραπάνω πληθυσμών. Στο πλαίσιο αυτό, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και κατά συνέπεια στην παροχή των κατάλληλων εκείνων θεωρητικών και πρακτικών εφοδίων που θα δώσουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα αφενός μεν να ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και των Νέων Τεχνολογιών, αφετέρου δε να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ανταποκρινόμενοι στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της Δημόσιας, Ιδιωτικής, αλλά και άτυπης Εκπαίδευσης, καθώς και των Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας, για πλήρως καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής, καθώς επίσης και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) κατ΄ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 3.900 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων ECTS (Π.Μ.- ECTS) και η φοίτηση και η επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των φοιτητών κατά τη διάρκεια διετούς φοίτησης / τεσσάρων διδακτικών εξαμήνων (30 πιστωτικές μονάδες/ECTS ανά εξάμηνο). Εντός των υποχρεώσεων συμπεριλαμβάνεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 20 πιστωτικών μονάδων/ECTS. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει στα τρία πρώτα εξάμηνα τρία υποχρεωτικά μαθήματα (Υ.Μ.), τα οποία αντιστοιχούν σε 20 ECTS συνολικά, και δύο μαθήματα επιλογής (10 ECTS) από τέσσερα προσφερόμενα μαθήματα που οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν από συγκεκριμένο κατάλογο για κάθε εξάμηνο. Στο τέταρτο εξάμηνο πραγματοποιείται υποχρεωτική μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (30 ECTS).

Back to Top