Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης με πέντε (5) κατευθύνσεις

Αντικείμενο - Σκοπός

Το Π.M.Σ. του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) του Δ.Π.Θ. αποσκοπεί τόσο στην προαγωγή της φιλολογικής παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών όσο και στην ανάπτυξη ειδικής επιστημονικής έρευνας. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποβλέπει: στη διεύρυνση των γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών και τη μεγαλύτερη εξειδίκευσή τους στις βασικές και τις επιμέρους κατευθύνσεις της φιλολογικής επιστήμης.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
I. Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας με ειδικεύσεις:
α. Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
β. Λατινικής Φιλολογίας
γ. Παπυρολογίας
II. Κατεύθυνση Μεσαιωνικής Νεοελληνικής Φιλολογίας με ειδικεύσεις:
α. Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας
β. Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής, Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας, Ιστορίας Εθνολογίας, Εθνογραφίας, Ψυχολογίας, Ανθρωπολογίας, Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών Πανεπιστημίων ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ' έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 2.000 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής/η φοιτήτρια πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά και να εξεταστεί με επιτυχία συνολικά σε οκτώ (8) εξαμηνιαία μαθήματα με διαφορετικό περιεχόμενο (Σύνολο 90 ECTS). Επιπλέον πρέπει να συγγράψει κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών του και αφού έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό 90 μονάδων ECTS, μία διπλωματική εργασία (μεταπτυχιακή εργασία). Οι μονάδες ECTS της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζονται επίσης σε τριάντα (30).Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε ανέρχονται σε 120.

Back to Top