Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρώπινες Επιστήμες

Αντικείμενο - Σκοπός

Το Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί, μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας, της έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής και άσκησης:
α. στην εξειδίκευση και επικαιροποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης πτυχιούχων ελληνικών, ιταλικών ή άλλων ευρωπαϊκών Σχολών και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών
υπό το πρίσμα της Δια Βίου Μάθησης, στους τομείς της ψυχοπαιδαγωγικής της διδακτικής μεθοδολογίας της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής/εκπαίδευσης των νέων τεχνολογιών διδασκαλίας και εκπαίδευσης
β. στη διασφάλιση των επιστημονικών προϋποθέσεων για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος
γ. στη σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι θα καταστούν ικανοί να παράγουν νέα γνώση στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» με τις εξής κατευθύνσεις:
α) Ψυχοπαιδαγωγικές εκπαιδευτικές πολιτικές και παρεμβάσεις: από τον πολυπολιτισμό στον διαπολιτισμό
β) Διδακτική μεθοδολογία: καινοτομίες στη διδακτική πράξη
γ) Διδακτική μεθοδολογία: εκπαίδευση ενηλίκων
δ) Διαπολιτισμική παιδαγωγική και εκπαίδευση.

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της Ιταλίας ή άλλων χωρών της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) άτομα κατ’ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια των σπουδών του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 2.800 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει 12 συνολικά μαθήματα στα 3 πρώτα εξάμηνα σπουδών, από τα οποία τα 7 προσφέρονται από το Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. του Δ.Π.Θ. και τα 5 από το F.S.F. του S.O.B. (Σύνολο 90 ECTS). Κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών και με την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των 90 μονάδων ECTS θα πρέπει να συγγράψει μία μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία της οποίας οι μονάδες ECTS ορίζονται σε 30. Η εξειδίκευση διασφαλίζεται με την εκπόνηση δύο σχεδίων εργασίας (Project) που προσφέρονται από τα δύο Τμήματα στο Γ΄ Εξάμηνο και συνιστούν πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών μαθημάτων ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές των μεταπτυχιακών φοιτητών και από το θέμα της Διπλωματικής εργασίας.

Πρόσθετες πληροφορίες

Το Π.Μ.Σ. εξασφαλίζει τη διδασκαλία και εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας, η οποία με την ολοκλήρωση των σπουδών πιστοποιείται σε επίπεδο Γ2.

Back to Top