Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Σπουδές στην Τοπική Ιστορία - Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην Τοπική Ιστορία - Διεπιστημονικές προσεγγίσεις» του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. αποσκοπεί στην προώθηση της έρευνας και στην παραγωγή νέας γνώσης στην επιστήμη της Ιστορίας μέσα από τη διεπιστημονική της προσέγγιση από συγγενείς προς την Ιστορία επιστήμες, όπως η Λαογραφία, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Δημογραφία, η Αρχαιολογία, η Ιστορία της Τέχνης, η Διδακτική της Ιστορίας και η Ανθρωπογεωγραφία. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται:
α) η εξειδίκευση πτυχιούχων του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. ή άλλων συναφών Τμημάτων στη χρήση διεπιστημονικών μεθόδων προσέγγισης των ιστορικών φαι νομένων, με έμφαση στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και η εμβάθυνση των γνώσεων που απέκτησαν σε προπτυχιακό επίπεδο,
β) η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης είτε μέσω της διεξαγωγής αυτοδύναμης έρευνας είτε μέσω της συνεργασίας τους με ερευνητικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό ή τον ευρωπαϊκό χώρο,
γ) η εξειδίκευση διορισμένων ή αδιόριστων εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στην εφαρμογή διεπιστημονικών προσεγγίσεων για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση προγραμμάτων τοπικής ιστορίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικών θεμάτων και διαθεματικών προσεγγίσεων στο σχολείο. Η διεπιστημονική προσέγγιση της Τοπικής Ιστορίας δε θεραπεύεται από κανένα άλλο Α.Ε.Ι. της χώρας, επομένως το εν λόγω Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. έρχεται να καλύψει ένα πραγματικό ερευνητικό κενό στην ελληνική ακαδημαϊκή πραγματικότητα.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. – Master of Arts) με τίτλο «Σπουδές στην Τοπική Ιστορία – Διεπιστημονικές προσεγγίσεις».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων που περιέχουν στον τίτλο τους τους όρους Ιστορία, Φιλοσοφία, Φιλολογία, Θεολογία, Αρχαιολογία, Εθνολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία, Δημογραφία, Κοινωνιολογία και Πολιτική Επιστήμη και Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του ΕΑΠ με κατεύθυνση «Ελληνικός Πολιτισμός» και «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός».

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) κατ’ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 1.200 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε έξι (6) υποχρεωτικά και τρία (3) επιλεγόμενα μαθήματα, όπως αυτά κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄, Β΄ και Γ΄), ενώ το τελευταίο εξάμηνο (Δ΄) διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.

Back to Top