Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Αποκατάσταση Δασικών Οικοσυστημάτων

Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, με την ανάπτυξη και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
α) Η κατανόηση των ιδιοτήτων των υποβαθμισμένων έναντι των λειτουργικών δασικών οικοσυστημάτων, της ανάγκης για οικολογική αποκατάσταση και των διάφορων τύπων αποκατάστασης (επίπεδο γνώσεων).
β) Η ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των φυσικών διεργασιών και της κλιματικής αλλαγής (επίπεδο δεξιοτήτων).
γ) Η εκτίμηση της επιτυχίας των αποκαταστάσεων, για την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών (επίπεδο στάσεων).

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Αποκατάσταση Δασικών Οικοσυστημάτων».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών καθώς επίσης Επιστημών Υγείας και Ζωής.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτερο όριο σε είκοσι δύο (22) κατ΄ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 2.100 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα, τα οποία κατανέμονται στα δυο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ με 30 Π.Μ. και Β΄ εξάμηνο με 30 ΠΜ), και στο Γ΄ εξάμηνο κάθε φοιτητής εκπονεί διπλωματική εργασία (30 Π.Μ.). Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος θα είναι η ελληνική. Σε περίπτωση που υπάρχουν αλλοδαποί φοιτητές/ φοιτήτριες, οι διαλέξεις και εξετάσεις των μαθημάτων μπορούν να γίνονται και στα αγγλικά. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90.

Back to Top