Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για την παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης στους αποφοίτους του προγράμματος, ώστε να μπορούν να συνδυάσουν τη θεωρητική κατάρτιση με την ακαδημαϊκή έρευνα, βελτιώνοντας τα επαγγελματικά τους προσόντα και συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στην περιβαλλοντική πολιτική και εκπαίδευση.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία», με τις εξής κατευθύνσεις:
1. Περιβαλλοντική Πολιτική και Ανάπτυξη
2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία.

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) κατ΄ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα και στη θερινή περίοδο (εντατικό πρόγραμμα).

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 2.100 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 75. Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα μαθήματα του Π.Μ.Σ., καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση της Διπλωματικής Διατριβής.

Back to Top