Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων με τέσσερις (4) κατευθύνεις

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι η προαγωγή της παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Δασολογική και Περιβαλλοντική επιστήμη, όσο και στην ανάπτυξη της αντίστοιχης ειδικής επιστημονικής έρευνας. Πιο αναλυτικά, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποβλέπει στην εμβάθυνση και τη μεγαλύτερη εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις βασικές και επιμέρους κατευθύνσεις της Δασολογικής και Περιβαλλοντικής επιστήμης.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» με τέσσερις κατευθύνσεις:
α) Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
β) Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου
γ) Οικολογία και Προστασία Δασικών Οικοσυστημάτων
δ) Χαρτογράφηση Φυσικού Περιβάλλοντος και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δασοτεχνικών Έργων.

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου και Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ'ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32) κατ΄ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 2.100 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους συνολικά οκτώ (8) μαθήματα. Συγκεκριμένα: α) τα έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα της κάθε κατεύθυνσης και β) δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης. Τέλος υποχρεούνται να συγγράψουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία τους.

Back to Top