Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργίας

Αντικείμενο - Σκοπός

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ανταποκρινόμενο στις επιτακτικές ανάγκες που επιβάλλει η πορεία της Ελλάδας προς το μέλλον, δημιουργεί και οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο στοχεύει στις σύγχρονες ανάγκες του τόπου. Θεωρώντας ότι η λειτουργία Π.Μ.Σ στα Πανεπιστήμια της χώρας είναι σημαντική, προκειμένου να γίνουν και να διατηρηθούν ανταγωνιστικές οι ελληνικές επιχειρήσεις και κατ' επέκταση η ελληνική οικονομία, το παρόν Π.Μ.Σ., επιδιώκει την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στα συναφή με το αντικείμενο του γνωστικά πεδία της σύγχρονης Γεωπονικής επιστήμης με έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την έρευνα και την καινοτομία, ώστε να εμπλουτισθεί το ανθρώπινο δυναμικό που απα σχολείται στον ευρύτερο χώρο της Γεωργίας με στελέχη ικανά να ηγηθούν ομάδων πρωτοπορίας εξειδικευμένης γνώσης στον κρίσιμο αυτόν τομέα για την ανάπτυξη της χώρας.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στα «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Γεωπονικών και Δασολογικών Σχολών, πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε σαράντα πέντε (45) κατ΄ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα και στη θερινή περίοδο (εντατικό πρόγραμμα). Η διάρκεια του προγράμματος μερικής φοίτησης αυξάνεται κατά δύο επιπλέον εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 2.000 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 75. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται η παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας δύο εξαμήνων και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης (Μ.Ε.Ε.) που θα αφορά σε πρωτότυπη έρευνα σε θέματα της ειδίκευσης. Ειδικότερα στην κατεύθυνση «Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος» το πρώτο εξάμηνο γίνεται η παρακολούθηση τριών (3) μαθημάτων (22,5 ECTS) και η έναρξη της Μ.Ε.Ε. (7,5 ECTS), το δεύτερο εξάμηνο η παρακολούθηση τριών (3) μαθημάτων (22,5 ECTS) και η συνέχιση της Μ.Ε.Ε. (7,5 ECTS). Στην κατεύθυνση «Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων» το πρώτο εξάμηνο γίνεται η παρακολούθηση τριών (3) μαθημάτων (22,5 ECTS) και η έναρξη της Μ.Ε.Ε. (7,5 ECTS), το δεύτερο εξάμηνο η παρακολούθηση τριών (3) μαθημάτων (22,5 ECTS) και η συνέχιση της Μ.Ε.Ε. (7,5 ECTS). Στην κατεύθυνση «Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» το πρώτο εξάμηνο γίνεται η παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων (30 ECTS) και το δεύτερο εξάμηνο η παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων (15 ECTS) και η έναρξη της Μ.Ε.Ε. (15 ECTS). Κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου (διάρκειας 17 πλήρων εβδομάδων) και στις τρεις κατευθύνσεις απαιτείται η ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης (15 ECTS).

Back to Top