Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Διαδικτυακά Πρωτόκολλα

Περιγραφή

Εισαγωγή στο Διαδίκτυο, οι διευθύνσεις του Διαδικτύου, το πρωτόκολλο Διαδικτύου IP (Internet Protocol), Δρομολόγηση Πακέτων στο INTERNET, Άμεση και έμμεση δρομολόγηση, Ενθυλάκωση δεδομενογραμμάτων και το πρωτόκολλο ARP, Πίνακες δρομολόγησης, Αλγόριθμοι εύρεσης τοπολογίας και διαχείριση πινάκων, Το πρωτόκολλο Μηνυμάτων Ελέγχου του Internet (ICMP Internet Control Message Protocol), Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol), Εγκατάσταση και απόλυση συνδέσεων TCP, Έλεγχος συμφόρησης και σχετικοί αλγόριθμοι, Αταξική δρομολόγηση, Το IPv6, Το πρωτόκολλο UDP, Ο παγκόσμιος Ιστός και το πρωτόκολλο HTTP, Εφαρμογές (e-mail. ftp, φυλλομετρητές κτλ).

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Συγγράμματα

Tanenbaum, Andrew S., "Computer Networks", Fourth Edition, Prentice Hall, 2003, ISBN 9600133499456.

James Kurose, Keith Ross, “Computer Networking, 3rd Edition, Int. Edition, Addison Wesley, ISBN:0-321-26976-4

Μέθοδος Διδασκαλίας

Διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε., Εργαστηριακή Εκπαίδευση με χρήση Τ.Π.Ε., Ηλεκτρονική Επικοινωνία και Υποβολή Εργασιών.

Back to Top